Meco Ltd

שירותי מכירת ציוד משומש

מכונה עומדת ללא שימוש במפעל?

הסכם לביצוע מכירה דרך אתר מקו

 1. לפיכך מזמין בזאת המוכר מאת מקו את שירותי ביצוע מכירת הציוד והכל בהתאם לאמור להלן:
 2. הסכם זה מהווה הסכמת בעל הציוד למכירת הציוד דרך חברת מקו, ודרך אתר חברת מקו באינטרנט.
 3. קיום חוזה זה כפוף באישור בכתב שחברת מקו מקבלת ומאשרת את מכירת הציוד דרכה. חברת מקו רשאית לא לקבל את המכירה של הציוד, ללא כל סיבה שהיא וללא נימוק.
 4. קבלת אישור מקו היא תנאי להסכמתנו למכירה. ללא קבלת אישור מפורש בכתב ממחלקת מכירות מקו, חוזה זה באינטרנט, לא נכנס לתוקף.
 5. המבוא להזמנה זו ונספחיה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.
 6. המוכר מוסר בזאת לידי מקו בע"מ את מכירת הציוד בבלעדיות. תקופת הבלעדיות היא לחודש עם אפשרות להארכה לחודשים נוספים מתאריך חתימת החוזה וקבלת אישור חברת מקו לקיומו. אם והמוכר כבר מסר את הציוד למכירה באמצעות אחרים, הוא יעביר את המכירה לידי מקו שתבצע את המכירה בבלעדיות.
 7. המוכר יספק לחברת מקו את המידע הבא: תמונות המכונה, תיאור פעולת המכונה, יצרן, דגם, שנת ייצור, הספקי ייצור, מידות והספקי מנוע. וכן גם גילוי נאות באם ישנו לגבי מצבה המכאני של המכונה. ובאם ישנם, גם ספרי מכונה.
 8. חברת מקו תמנה נציג אחראי על מכירת הציוד, אשר יהיה בקשר שוטף עם בעלי הציוד ונציגיו.
 9. בתקופה זו המוכר ימכור את הציוד אך ורק באמצעות מקו בע"מ ולא בעצמה ו/או באמצעות צד ג' אחר. המוכר יפנה למקו בע"מ כל אדם ו/או גוף שיתעניינו ברכישת הציוד ו/או כל חלק ממנו.
 10. המוכר מצהיר כי הוא בעלי הציוד כולו, הוא רשאי למכור את מלוא הציוד ללא יוצא מן הכלל, וכי הציוד נקי מכל חוב, עיקול, שעבוד ו/או זכות צד ג' אחרת כלשהי, ומתחייב למסור לכל קונה מרוכשי הציוד את הציוד כשהוא נקי מכל חוב, עיקול, שעבוד, משכון, ו/או כל זכות אחרת של צד ג' כלשהוא.
 11. המוכר מצהיר כי הציוד העומד למכירה הוא במצב שניתן להשתמש בו, אולם אין הוא מתחייב למצבו של הציוד והוא ימכור את הציוד לרוכשים במצבו כפי שהוא היכן שהוא ("AS IS WHERE IS"). מקו בע"מ מתחייבת להודיע לכל רוכש כי הציוד נמכר במצבו ("AS IS WHERE IS") .
 12. מקו בע"מ תבצע את המכירה מהחצרות בהם יהיה הציוד מצוי, והמוכר ידאג לכך שמי שהציוד מצוי ו/או יהיה מצוי בחצרו  יאפשר לנציג חברת מקו בע"מ ולכל נציג מטעמה רשות כניסה לחצרים בהם מצוי הציוד,  כך שמקו בע"מ רשאית להציג את הציוד בפני רוכשים פוטנציאליים בחצרים בהם מצוי הציוד, וכך שתינתן רשות כניסה לחצרים אלו גם לרוכשים פוטנציאליים של הציוד אשר יופנו לשם  על ידי מקו בע"מ, גם ללא נציגי מקו בע"מ, ובלבד שהופנו אל המוכר על ידי מקו בע"מ.
 13. האחריות לפירוק כל הציוד והוצאתו מחצרי המוכר בצורה מסודרת, ובמידת הצורך באמצעות טכנאים ו/או קבלני משנה יהיה של הרוכש. מקו בע"מ תיידע את הרוכש כי עליו לגרום לכך שהקבלנים ו/או הטכנאים יהיו בעלי הסמכה וידע מתאימים לפירוק הציוד ויציגו פוליסות ביטוח מתאימות.
 14. תמורה למכירת הציוד : ברשימת הציוד נספח "א" להזמנה זו, יירשם לצד כל פריט מחיר המינימום הנדרש עבורו (להלן – "מחיר/י המינימום"). למען הסר ספק, מקו לא תהיה רשאית למכור פריט כלשהו במחיר הנמוך ממחיר המינימום אלא בהסכמת המוכר.
 15. אופן התשלום עמלת מקו עבור שירותי המכירה, ישנם 2 מסלולי שירות, (אנא סמנו את המסלול הרצוי עבורכם)
 16. ככל שהתמורה תהיה גבוהה ממחיר/י המינימום, תעביר מקו למוכר את הסכום השווה למחיר/י המינימום בלבד והיתרה תיוותר בידי מקו בגין עמלתה.
 17. חברת מקו תגבה עמלה של 10% + מע"מ מהמוכר החל ממחיר המינימום ועוד 18% + מע"מ עמלה מהקונה
 18. התשלום עבור הציוד ייעשה לידי מקו בע"מ בלבד. מקו בע"מ תמציא דו"ח מפורט למוכר אודות כל סכום שהתקבל על ידה ותעביר את התמורה שהתקבלה אצלה בניכוי עמלתה לרבות המע"מ לידי המוכר, ובהתאם להוראות סעיף 8 לעיל.
 19. מקו בע"מ תדאג לפרסום מכירת הציוד בכל אפיק אותו תמצא לנכון (לרבות אינטרנט, דוא"ל, פרסום בעיתונות כללית ו/או מקצועית) על פי שיקול דעתה. הוצאות הפרסום יחולו על מקו בע"מ בלבד. מובהר בזאת כי בפרסומיה, רשאית מקו בע"מ להזכיר את העובדה כי הציוד נמצא אצל המוכר.
 20. המוכר יסייע לחברת מקו בכל הקשור בביצוע המכירה לצורך השגת המחיר המיטבי עבור הציוד
 21. במידת הצורך, המוכר יעמיד לרשות מקו בע"מ איש קשר טכני אשר יסביר לנציג מקו בע"מ ו/או לכל פונה היכן מצוי כל פריט ציוד , החומר הטכני הנוגע לציוד וחיבורי החשמל, מים, קיטור, ביוב וכל כיוצ"ב של הציוד.
 22. המוכר ימנה נציג מטעמו אשר יהיה אחראי לכל הנושא המסחרי, וכן נציג מטעמו אשר יהיה ממונה על הסידורים הכספיים הכרוכים בביצוע הסכם זה.
 23. מודגש בזאת כי מבלי לפגוע בכלל התחייבויות המוכר על פי הזמנה זו, התחייבויות המוכר על פי הזמנה זו לאחר אישור מקו, הן בלתי חוזרות, והמוכר לא יהיה רשאי לבטל את המכירה של הציוד כולו או כל חלק הימנו, וכן יהיה חייב המוכר למסור הציוד לידי צד ג' בסמוך לאחר שצד ג' שילם את תמורתו. המוכר יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברת מקו או לצד ג' בגין הפרת התחייבויות לקונה, לרבות הוצאות שתוציא מקו לצורך קבלת סעד משפטי לביצוע הוראות הזמנה זו. מקו ו/או צד ג' יהיו רשאים לפנות לבית המשפט המוסמך ולקבל כל סעד לרבות סעד של אכיפה מיידית של ביצוע המכירה ו/או קבלת צו זמני ו/או קבוע האוסר מכירת הציוד לאחרים ו/או הוצאתם מהמקום בו הם מצויים וכל סעד אחר כפי שייראה למקו לנכון והכל במסגרת הדין.
 24. כל שינוי מהזמנה זו יהיה בכתב ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או כל הסכמה אשר לא נעשתה בכתב חתום על ידי הצדדים.
 25. על ההתקשרות בין הצדדים לפי הזמנה זו יחול הדין הישראלי והסמכות המקומית לדון בכל סכסוך הנובע ו/או הקשור בהזמנה זו תהיה בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז לפי בחירת מקו.

Contact us

שירותי מכירת ציוד משומש
פרטי בעל הציוד:
פרטי המכונה:
לקבלת מידע נוסף, פנו אלינו עוד היום!!! 
handyman, construction site, workers-3094035.jpg

תחזוקה ושירות תיקונים

חברת מקו בע"מ מספקת שירותי תחזוקה ותיקונים למכונות שאינן נמצאות במסגרת האחריות.

צוות השירות והתיקונים שלנו נותן שירות לסוגים שונים של מכונות.
צנטריפוגות, דקנטרים, משאבות, מטחנות של כל היצרנים, מכונות מילוי ועוד
תיקונים דחופים, החלפת תאים ומסבים, שירותי אחזקה מונעת וכן גם שיפוץ והתאמת ציוד לקו הייצור. נשמח לעמוד לרשותכם.

dollar, cost, finance-7230518.jpg

שירותי מכירה למפעלים וקוויי ייצור:

יש לכם ציוד עומד?

מימון ומציאת נכסים בלתי שמישים בתוך החברה אותם ניתן להפוך להון זה התחום שלנו, אנו מציעים ללקוחותינו שרותי מכירת נכסים כמו מפעלים וקווי יצור שלמים שאינם בשימוש, שיערוך והערכת הנכס, הוצאתו למכירה, פיקוח על הפירוק כולל גביית הכספים .
חברת מקו  בעלת ניסיון רב במכירת מפעלים, ומתאימה לכל מכירה את אופן הפעולה שלה.